Auto Feeding Screw and Tightening

Automatic Feeding Screw and Tightening

ปืนพร้อมระบบป้อนและขันสกรูแบบอัตโนมัติ

ปืนขันสกรูแบบดิจิตอลความละเอียดสูง พร้อมระบบป้อนสกรูอัตโนมัติ ทำให้การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ มีความละเอียดแม่นยำ ลดความผิดพลาด อาทิเช่น ลดการหลงลืมจำนวนสกรูที่จะประกอบโดยมีการนับจำนวนของสกรูที่ยิงออกไปว่าครบตามจำนวนหรือไม่ และยังสามารถเก็บค่าข้อมูลของสกรูที่ขันแน่นไปแล้ว เพื่อเก็บข้อมูลรองรับมาตรฐาน industry 4.0 ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการผลิต สามารถตรวจสอบในภายหลังได้อีกด้วย เป็นเครื่องมือในการประกอบขันสกรูที่มีคุณภาพสูง ลดภาระการทำงานของพนักงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการประกอบ ลดความเสียหายของชิ้นงาน และป้องกันการสูญหายได้อีกด้วย #Pokayoke #ErrorProof #AutofeedPortableScrewdriver #ExhaustPipeAssembly #HeatShieldAssembly #TARA #FIGOrobotic

รับทำเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อช่วยการประกอบการขันน๊อต และป้อนสกรูแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ สกรูส่งผ่านกระบวนการป้อนสกรู แล้วขันประกอบด้วยปืนไฟฟ้าขันน๊อต(Electric Nutrunner) ซึ่งมีความละเอียดได้ถึง 1-3%

ตัวอย่างการทำงานของเครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติ โดยระบบลมใช้ในการส่งสกรูเข้าสู่เครื่องมือในการขันประกอบ และสามารถควบคุมการค่าการขันแน่นของสกรูในการประกอบด้วยปีนลม(Pneumatic Nutrunner) สามารถคุมค่าขันแน่นที่ความละเอียดได้ 10-15%